Partnerzy

  Kto chce - szuka sposobu, kto nie chce - szuka powodu.

  Wydarzenia

  Innowacyjna edukacja w naszej szkole!

  Gmina Czernica, Gmina Długołęka, Gmina Oborniki Śląskie i Gmina Wisznia Mała informują, że w dniu 28 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu:

  „Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”

  Projekt jest realizowany w partnerstwie.

  Umowę partnerską podpisano w dniu 4 lipca 2017 r.

  Projekt realizowany jest w 15 szkołach zlokalizowanych na terenie wnioskodawcy (Gmina Wisznia Małą) i partnerów (, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Gmina Czernica, Gmina Długołęka, Gmina Oborniki Śląskie)

  Numer wniosku o dofinansowanie to: RPDS.10.02.02-02-0028/17

  Projekt skierowany jest do uczniów, uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek z 15 szkół podstawowych zlokalizowanych w 4 gminach objętych projektem:

  ü  Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej
  (gmina Czernica), ul. Wrocławska 19, 55-003 Chrząstawa Wielka

  ü  Szkoła Podstawowa im. Jana Korczaka w Ratowicach, ul. Wrocławska 36,
  55-003 Ratowice (gmina Czernica),

  ü  Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Siedlcu im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec (gmina Długołęka),

  ü  Szkoła Podstawowa w im. Odkrywców i Podróżników w Borowej,
  ul. Parkowa 2, 55-095 Borowa (gmina Długołęka),

  ü  Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia Łąka (gmina Długołęka),

  ü  Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem,
  ul. Trzebnicka 42, 55-095 Szczodre (gmina Długołęka),

  ü  Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie (gmina Oborniki Śląskie),

  ü  Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 33,
  55-120 Oborniki Śląskie (gmina Oborniki Śląskie)

  ü  Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Pęgów
  (gmina Oborniki Śląskie),

  ü  Szkoła Podstawowa w Osolinie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5,
  55-120 Osolin (gmina Oborniki Śląskie),

  ü  Szkoła Podstawowa w Urazie, ul. Wołowska 55, 55-120 Uraz
  (gmina Oborniki Śląskie),

  ü  Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach Śląskich, ul. Kazimierza Kownackiego 4, 55-120 Oborniki Śląskie (gmina Oborniki Śląskie),

  ü  (gmina Oborniki Śląskie),
  Gimnazjum w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Pęgów

  ü  (gmina Wisznia Mała),
  Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6, 55-114 Kryniczno

  ü  Szkoła Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II, ul. Główna 40,
  51-180 Psary (gmina Wisznia Mała),

  ü  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach, ul. Strzeszowska 7,
  55-114 Szewce – szkoła podstawowa i gimnazjum (gmina Wisznia Mała).

  Głównym celem projektu jest wzrost jakości edukacji w szkołach gmin Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała z nauk ścisłych i przyrodniczych do czerwca 2019 r. (wzrost kompetencji u 626 uczniów i 13 nauczycieli).

  Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez implementację następujących działań:

  ü  Działanie 10.2.A Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych, 69 grup po 25 h plus 22 wyjazdy pozaszkolne; robotyka 31 grup po 25 h,

  ü  Działanie 10.2.B Wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz sprzęt TIK; realizacja zajęć doświadczalnych, w tym pozaszkolnych z wykorzystaniem laboratoriów i placówek badawczych, celem ukierunkowania dzieci na karierę edukacyjną i zawodową w naukach ścisłych przyrodniczych i robotyce,

  ü  Działanie 10.2.G Szkolenia dla nauczycieli z gminy Oborniki Śląskie, celem wyposażenia kadry dydaktycznej w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania robotyki za pomocą nabywanego w projekcie sprzętu.

  Cele pośrednie projektu to:

  ü  Wzrost poziomu wiedzy uczniów i uczennic szkół gmin Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała z nauk przyrodniczych do czerwca 2019 r. (430 os., 217 K, 213 M),

  ü  Wzrost poziomu wiedzy uczniów i uczennic szkół gmin Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała z robotyki do czerwca 2019 r. (196 os., 99 K, 97 M),

  ü  Wzrost kompetencji dydaktycznych nauczycieli szkół gminy Oborniki Śląskie w zakresie robotyki do czerwca 2019 r. (13 os., 11 K, 2 M),

  ü  Uzyskanie właściwej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć doświadczalnych oraz wykorzystywania narzędzi TIK w dydaktyce do czerwca 2019 r. (11 szkół).

  Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2019 r.

  ul. Wrocławska 9.Biuro Projektu mieści się Wiszni Małej, przy

  Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Udział w projekcie jest nieodpłatny.

  Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 626 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z gmin Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała oraz 13 nauczycieli z gminy Oborniki Śląskie.

  W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  ü  Zajęcia przyrodnicze – zajęcia łączące elementy biologii, chemii,fizyki, geografii,

  ü  Zajęcia z robotyki,

  ü  Szkolenie nauczycieli/ek z robotyki – doskonalenie nauczycieli/ek z wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,

  ü  Pozaszkolne zajęcia przyrodnicze.

  Całkowita wartość projektu wynosi: 749 375,00 zł.

  Wartość dofinansowania wynosi: 711 906,00 zł.

  Wkład własny partnerów to: 37 469,00 zł.

                                                       

   Poniedziałek 10.12.2018
   liczba odwiedzin: 476532

   Wydarzenia

   Dane kontaktowe

   • Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich
    Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 19
    55-003 Czernica
    NIP: 896-13-42-496
    REGON: 001181498
   • stacjonarny/fax: 71 318 96 24
    komórkowy: +48 699 926 245

   Fotorelacje